Φόρμα άσκησης δικαιώματος εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης