Φόρμα άσκησης δικαιώματος διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)